AYDINLATMA METNİ

ADNAN ÖZEN İNŞAAT TAAHHÜT ENERJİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Adnan Özen İnşaat Taahhüt Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenebilecektir.

Kanun’un 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiğine ilişkin bilgilendirme sağlamak amacıyla bu aydınlatma metni Şirket tarafından hazırlanmıştır.

 1. Bu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişiler, Ürün veya Hizmet Alan Kişiler (Müşteri, Müşteri Çalışanı, Müşteri Hissedarı, Müşteri Yetkilisi, Müşteri-Aktif, Müşteri-Pasif) şeklindedir.
 2. Bahsedilen ilgili kişilere ait kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar şeklindeki verilerini işlemekteyiz.
 3. Yukarıda belirtilen ilgili kişilere ait kişisel verileri:
  • Alt işveren/tedarikçi çalışanlarının özlük kayıtlarının oluşturulması, çalışmalarının denetimi ve takibi,
  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
  • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,
  • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,
  • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,
  • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
  • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
  • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  • Talep/Şikayetlerin Takibi,
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işliyoruz.
 4. Kişisel verileri Şirket tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edebiliyoruz. Buna göre, fiziksel ortamda Sözleşme’nin akdi ve matbu formlar ile; elektronik ortamda, kamera kayıtları, internet, çerezler, online form, SMS doğrulama kodu, ses kayıt sistemi ile toplama yöntemleri ile ediniyoruz.
 5. Yukarıda bahsedilen kişisel verileri:
  • Kanun’un 5/2-a maddesine istinaden, kanunlarda açıkca öngörülmüş olması,
  • Kanun’un 5/2-c maddesine istinaden, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Kanun’un 5/2-ç maddesine istinaden, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Kanun’un 5/2-e maddesine istinaden, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Kanun’un 5/2-f maddesine istinaden, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.
 6. Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel veriler, bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve yetkili kurum veya kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Şirketimize iletebilirsiniz.

İlgili kişiler tarafından https://filo.dokay.com.tr/mail/kvkkbasvuruformu.pdf adresinde yer alan ŞİRKET KVKK Başvuru formunda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, talep niteliğinin gerektirdiği hallerde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

ONLINE İŞLEMLER

DOKAY Filo Kiralama, filo yönetim hizmetlerini daha kaliteli almanız amacıyla yeni "Online İşlemler" modülünü geliştirdi. "Mutlu Müşteri" vizyonu ile iş süreçlerini geliştiren DOKAY Filo Kiralama, her geçen gün büyüyen araç parkı ile müşterilerini daha çağdaş hizmetler ile buluşturuyor. Araçlarınız ile ilgili tüm taleplerinizi internet ortamından bizlere ulaştırabilir ve çözüm odaklı hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.